Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Bítovčice

2. Důvod a způsob založení

Obec Bítovčice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony.

3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
5. Případné platby lze poukázat
6. IČ
7. DIČ

není plátcem

8. Dokumenty
9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
14. Předpisy
15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16. Licenční smlouvy
  • 16.1 Vzory licenčních smluv
  • 16.2 Výhradní licence
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.