Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 3/2020

Na úřední desce je nově vyvěšeno celé  Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 3/2020.

Zde jsou pouze některé body nařízení:

S účinností ode dne 14. 7. 2020 od 15:00 hod. do odvolání se na území obcí Jihlava, Telč a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost, nařizuje:
1. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
a) v prostředcích městské hromadné dopravy,
b) v motorových vozidlech, s výjimkou, jsou-li sami v uzavřeném vozidle, nebo s výjimkou, že cestují společně s ostatními členy domácnosti,
c) v provozovnách činností epidemiologicky závažných ve smyslu § 19 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, s výjimkou stravovacích služeb,
d) ve všech maloobchodních prodejnách,
e) v nákupních centrech s prodejní plochou přesahující 5 000 m²,
f) ve všech zdravotnických zařízeních (včetně ambulantních),
g) ve všech zařízeních sociálních služeb (včetně odlehčovací a domácí péče),
h) na hromadných veřejných akcích konaných ve venkovních i vnitřních prostorách,
i) a dále na všech místech, kde jsou osoby v kontaktu 1,5 m a kratším, s výjimkou bydliště.
2. zákaz podle bodu 1. se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.
3. provozovatelům zařízení uvedených pod bodem 1. písm. a), c), d), e), f), g) a h) provádět průběžně desinfekci předmětných prostorů

14. 7. 2020